! , , , , ! !

 

! - , ! , , , . . , , . , . , : , . , . . , , . , , . . , , , , , , ! , ! , znaytv@mail.ru # # #