. .

 

: , . ! . https://www.youtube.com/watch?v=7-EhSXOXpfA&t=1s
. 3 https://www.youtube.com/watch?v=zk1qzphxlhg&t=2s
: ? https://www.youtube.com/watch?v=3Q3rj0VkXEE
: , ߻ // ZHUZHUVLOG https://www.youtube.com/watch?v=P6ePVh90pr0&t=37s
. https://www.youtube.com/watch?v=tzM7RKftVyY&t=15s
6 https://www.youtube.com/watch?v=81vceJlWeg4&t=160s
. 6 https://www.youtube.com/watch?v=NKVIWjTqNuY